5 August 2012

rada do života / coucil for life

Ak tajne neveríte v seba, tak budete tajne sabotovať svoj úspech. Eliminujete pochybnosti o sebe, strachy a akékoľvek pocity, že ste menej, alebo že nie ste dosť dobrí a pozdvihnite svoje vedomie k tomu, že ste sa narodili, aby ste dosiahli na tie semienka skvelosti, čo sú vo vašich génoch. Dnes je váš deň. Zmocnite sa ho a staňte sa všetkým, kým sa chcete stať. Už viac nečakajte. Spravte to TERAZ!!!
JOHN ASSORAF
If you secretly do not believe in yourself, and you secretly sabotage your success. Eliminate doubts about themselves, feelings and any fears that you have less, or you're not good enough and raise their consciousness to the fact that you were born to achieve greatness on the seeds, which are in your genes. Today is your day. Take command of it and be all, unless you want to become. We do not expect more. Do it NOW!!!
JOHN ASSORAF

No comments:

Post a Comment