Citát / Citation

Človek musí v živote odísť ďaleko, aby našiel sám seba...
Musí veľa stratiť, aby sa dokázal tešiť z toho, čo mu zostane...
Musí si vypočuť veľa klamstiev, aby vedel kto mu hovorí pravdu...
Musí si veľa pretrpieť, aby zistil, čo je skutočné šťastie...
a musí sa nesprávne zamilovať, aby našiel skutočnú lásku...

Human has to go far in life, to find himself ...
He has a lot to lose, so was able to enjoy what he left ... 

He has must hear a lot of lies in order to know who he is telling the truth ...
He has to suffer a lot to find out what true happiness is ...
and it must be wrong to fall in love, in order to find true love ...


Comments