Citát / Citation

Úspech nie je výsledkom samovznietenia.Zapáliť sa musíte sami.
Success is not  the result of spontaneous combustion. Ignite yours.

Comments