Spomienky: Posledné dni v škole pred prázdinami /Memories: Last days at school before holiday

Veľmi rada spomínam na tieto dni, bol po posledný týždeň pred prázdninami, kedy sme mali kurz netradičných športov. Najlepší deň bol na raftoch, trošku sme sa pritopili ale nakoniec sme to všetko v zdraví prežili!Samozrejme  úúúúsmev nesmel chýbať! :D

I remember on these days very like,that was last week before summer holiday, when we was course of unconventional sports. The best day was on the rafts. We were a little drowning but in the end we were all in health survived! Of course, with smile!!!!!! :D Comments