Hipster štýl/ style

Hipster štýl, začal tak, ako mnoho nových štýlov v kolíske odevného (ne)vkusu v USA, konkrétne v New Yorku(štvrt Greenwich Village), prešiel aj do Európy.Hipsteri dobýjajú Berlín či Londýn, ale už ich pozorujeme aj v uliciach slovenských miest.

Hipsteri sa riadia heslom: nesplynúť s davom, sledovať módne blogy, nepočúvať komerčnú hudbu a hlavne byť cool! Paradox je, že hipster štýl nieje žiadna novinka, na scéne je už nejaký ten piatok, inšpirujú sa ním módni návrhári a svet z neho padá na zadok. Dnes už pokojne môžme povedať, že dobyl svet a nieje to žiadne chvíľkové pobláznenie ako napr. emo štýl, ktorý bol v kurze pred pár rokmi. Veď aj kráľ návrhárov Lagarfeld, šéfdizajnér Chanel, si ako ambasádorku vybral začínajúcu anglickú modelku Alice Dellalovú, ktorú celý Londýn pozná ako vyhlásenú hipsterku. Práve Alice sa najnovšie stala tvárou kabeliek z línie Boy.

Správny hipster sa nezaobíde bez tzv. ,,Vansiek''- je to akési must- have poriadneho hipstera. Tenisky Vans(poprípade Converse), ale nemôžu vyzerať novo, musia byť zašpinené, vyšúchané, aby vyzerali ako za 2€.K ich štýlu nesmú chýbať ani šialené tričká s komixom, alebo s logom nejakej NEZNÁMEJ kapely.Džiny? zásadne čierne alebo sivé, môžu byť aj farebné ale len slimky, aby v nich vynikla ich, obyčajne, chudá postava, nosia ,totižto, veľkosť 34-36 (áno, aj muži ;) ). Vrchný odev musí mať ale veľkosť XXL, saká s vyhrnutým rukávom, kárované košele, štrikované svetre...Hipster sa tvári intelektuálne, preto nosí okuliare, v lete ich strieda so slnečnými ( značka Ray Ban, samozrejme)

Otec hipsterov je pán, ktorý má už pred sedemdesiatkou, je to hudobník Harry Gibson, práve on začal svoje publikum a fanúšikov nazývať hipseri. V tých časom hipsteri počúvali jazz, no a o pár rokov neskôr títo týpci k počúvaniu jazzu pridali aj odmietanie stereotypu, hlásanie sexuálnej slobody. Milujú nočný život a sem-tam nepovedia nie ani ,,mariške'', či niečomu tvrdšiemu.Dnešný hipster si zájde do filmového klubu pozrieť nezávislý film, na krku sa mu hompála Polaroid , vo vrecku má MP3 a na ušiach veľké slúchadlá, miluje Murakamiho a číta americký Vice , kt. je jeho bibliou.

Často ,,študuje'' Facebook, MySpace, alebo Twitter, okamžite musí mať najnovši model iPodu,iPhonu ,či MacBooku. Zaujímavé je, že kolu NIKDY do úst nedajú a stáť v ,,mekáči'' ako čakajú na hamburger ich NIKDY neuvidíme.

Kým pôvodná generácia mala okrem bohémskeho ducha aj hlavu plnú ideálov o spravodlivej spoločnosti, dnešný hipster je iný. O.k., možno má naozaj rád umenie a možno ho naozaj trápi politická situácia v Líbyi, ale on potrebuje byť za každú cenu originálny. Aby si ho každý všimol, prípadne na svoj imidž niekoho zbalil. No ak nabudúce na ulici stretnete čudesne nahodenú dievčinu vo vyčaptaných plátenkách, ktorej polovicu tváre zakrývajú okuliare a ktorá vyzerá, akoby práve vyliezla z kontajnera, radšej sa jej nepýtajte, či je hipsterka. Určite sa k tomu neprizná, no poteší ju, že jej divotvorný štýl zaujal. Lebo o to hipsterom ide.Hipster style, started so many new styles as the cradle of clothing (dis) taste in the USA, specifically in New York (quarter of Greenwich Village), went into Europa,too. Hipsters conquering in Berlin or London, but seeing them in the streets of Slovak towns.

Hipster governing Password: no mrge with the crowd, follow fashion blogs, no listening to commercial music and especially be cool! The paradox is that hipster style is not nothing new, it will inspire fashion designers. Today we can safely say that conquered the world and not to any such momentary infatuation like a  emo style, which was the course a few years ago.King of designers Lagarfeld , Chief Designer Chanel, chosen as ambassador the English starting model Alice Dellal- her everybody knows like a hipster in London. Just Alice became the latest face of the line handbags- Boy.


Proper hipster can not do so without shoes Vans - a sort of must-have decent Hipster. Vans sneakers (eventually Converse), but can not seem new, they must be dirty, look like old,  to look like a € 2, too. Their style may also be a crazy t-shirts with comics, logo or some unknown band.Jeans? black or gray, essentially may be the only color but slim that they excelled in them, usually, skinny build, wearing, a matter of fact, size 34-36 (yes, men too;)). The upper garment must have a size XXL but, jackets with  rolled up sleeeves, checkered shirts, sweaters ...  Hipster is an intellectual face, so wear glasses in the summer sunglasses (Ray Ban, of course)

 Hipster's  Father is Mr., who has 70 years old , is a musician Harry Gibson, he just started his audience and fans call hipser. At the time,hipster  listened to jazz, but a few years later and these guys to listen to jazz, joined by rejecting stereotypes, preaching sexual freedom. They love the night life here and love ganja.Today' s hipster will go to the cinema to see an independent film club, on the neck he had Polaroid, in pocket he has MP3  and a large headphones on him ears, loves Murakami, and read  American Vice , who is like him Bible.

Often,he  ,,studies'' Facebook, MySpace, or Twitter, must immediately have the latest model iPod, iPhone, or MacBook. Interestingly, he NEVER drinking cola and we NEVER see him in MC.

While the original bohemian generation would have had a head full of spirit and ideals of a just society, today's hipster is different. Ok, maybe he really like the art and can be really worried about the political situation in Libya, but he needs to be original at all costs. In order to be noticed by everyone, or for someone packed up its image. But if the next time you meet on the street in a strange girl with destroyed sneaker, which half of the face mask and goggles that looks like just climbed out of the container, you'd better not ask her whether hipster. Sure to not grant, but enjoy it, that it took Magical style. Because of the Hipster issue.Sorry for my English O:) .


Známi hipseri  / Famous hipsters: Marc Jacobs,Sophia Coppol, Olivier Zahma, Frank Sinatra, Andy Warhol, Terry Richardson, Dakota Fanning, Rihanna, Madonnina dcéra Maria Lourders, Johny Depp, ..

zdroj(článok) / source (article): http://www.pluska.sk/zena/moda/horuce-trendy/novy-modny-trend-hibster.html
zdroj(obrázky) / source (pictures): profimedia.sk

Dakota Fenning

Johnny Depp

bloggerka  Violet E. jej blog: http://vi0lettae.blogspot.sk/
blogger Violet E. her blog:  http://vi0lettae.blogspot.sk/Comments